S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

NOVINKY

arr3Detské doplnkyNová ponuka detských motýlikov a kravát... arr3Manžetové gombíky a sponyNová ponuka Manžetových gombíkov a spôn....

TOVAR V AKCII

naša cena 3,00 € (90,38 Sk)
Skladom
naša cena 20,00 € (602,52 Sk)
Skladom
naša cena 3,00 € (90,38 Sk)
Skladom

NAJPREDÁVANEJŠÍ

naša cena 8,00 € (241,01 Sk)
Skladom
naša cena 8,00 € (241,01 Sk)
Skladom
naša cena 8,00 € (241,01 Sk)
Skladom

KONTAKTY

ORSI Slovakia s.r.o.
Na vrátkach 1B-3
841 01 Bratislava
napíšte nám
mobil: 0910720132

ANKETA


Ochrana osobných údajov
Ochrana osobných údajov

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.orsi.sk  je :

ORSI Slovakia, s.r.o. , so sídlom  Na vrátkach 1B-3, Bratislava 841 01
IČO: 35 836 512 . zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 26564/B  (ďalej len - prevádzkovateľ )


Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (122/2013 Z.z.) v znení neskorších predpisov.

Aj keď plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov pre vybavenie Vašej objednávky potrebujeme niektoré Vaše osobné údaje. Všetky informácie, ktoré uvediete o svojej osobe, sú chránené v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov. Všetky poskytnuté osobné údaje budú použité výlučne pre daný účel a to :

•    vypracovanie  obchodnej  zmluvy
•    spracovanie objednávky a vystavovanie účtovných/ daňových dokladov
•    plnenie  oznamovacej povinnosti voči zákazníkovi – stav objednávky
•    spracovaní platieb zákazníka  – platobný styk ( úhrada za objednaný tovar,)
•    poukazovaní platieb v prípade reklamácie alebo vrátenia tovaru  na osobný účet zákazníka
•    plnenie účtovných povinností –  zákon o učtovníctve   


V súlade so zákonom č. 22/2004 o elektronickom obchode a s § 10 ods. 3 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov ste povinný poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu uvedenom vo Fakturačnom  formulári na webovom sídle www.orsi.sk V súlade s § 10  zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov je prevádzkovateľ oprávnený spracúvať osobné údaje uvedené vo Fakturačnom formulári ako aj údaje o nákupoch, spracovania objednávok, informovania užívateľov o stave objednávok a vedenia účtovných a iných dokladov spojených s vybavením objednávky.

Predmetom spracovania sú osobné údaje  fyzickej osoby - zákazníka,  v internetovom obchode www.orsi.sk  sú:

•    titul, meno, priezvisko,
•    adresa fakturačná a dodacia ( ulica, súpisné a orientačné číslo, mesto a PSČ)
•    telefonický kontakt, email,

Fyzická osoba predloží údaje, ktoré požaduje prevádzkovateľ vo fakturačnom formulári  a prípadne ďalšie údaje, ktoré potrebuje prevádzkovateľ  k zabezpečeniu obchodného konania ( napr. v prípade reklamácie – číslo osobného bankového účtu zákazníka, podpis)


Kupujúci odoslaním objednávky prostredníctvom formulára (v iných prípadoch uhradením ceny zásielky), a v prípade, ak poskytol predávajúcemu osobné údaje nad rámec osobných údajov, ktoré je možné v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov”) spracovať aj bez súhlasu dotknutej osoby:
a) udeľuje predávajúcemu súhlas na spracovanie svojich osobných údajov v rozsahu osobných údajov, ktoré poskytne  za účelom plnenia práv a povinností zo strany predávajúceho a/alebo plnením záväzkov z nej vyplývajúcich, a to súhlas podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
b) potvrdzuje, že osobné údaje sa zhodujú so skutočnosťou, sú úplné, pravdivé a presné, pričom v prípade akejkoľvek zmeny osobných údajov je spotrebiteľ povinný túto zmenu bez zbytočného odkladu oznámiť predávajúcemu emailom alebo písomne.

Kupujúci má právo udelený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním písomného oznámenia na e-mailovú adresu Predávajúceho orsislovakia@orsislovakia.sk  alebo na vyššie uvedenú adresu sídla Predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Súhlas kupujúceho so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu plnenia práv a povinností z uzavretej  zmluvy

Účtovné a iné doklady spojené s vybavením objednávky obsahujúce osobné údaje podľa Registratúrneho poriadku a registratúrneho plánu je Prevádzkovateľ  povinný uchovávať 10 rokov od vybavenia objednávky. Lehota začína plynúť 1. januára roku nasledujúcom po roku, v ktorom bola objednávka vybavená. Po tejto lehote budú osobné údaje bezodkladne zlikvidované.
Prevádzkovateľ má právo overovať správnosť a pravdivosť poskytnutých údajov. V prípade pochybností správnosti a pravdivosti údajov budú tieto dáta blokované. Pokiaľ nebude možné údaje opraviť, upraviť, dostatočne overiť, prípadne ak by bolo overovanie spojené s neúmernými nákladmi budú tieto údaje odstránené z informačného systému e-shopu.
Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov ako dotknutej osoby upravuje § 28 a nasl. zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.
§ 28
Práva dotknutej osoby
1.    Dotknutá osoba má právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať
a.    potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b.    vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu podľa § 15 ods. 1 písm. a) až e) druhý až šiesty bod; pri vydaní rozhodnutia podľa odseku 5 je dotknutá osoba oprávnená oboznámiť sa s postupom spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c.    vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje na spracúvanie,
d.    vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e.    opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f.    likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g.    likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h.    blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
2.    Právo dotknutej osoby podľa odseku 1 písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
3.    Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti má právo u prevádzkovateľa namietať voči
a.    spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,
b.    využívaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
c.    poskytovaniu osobných údajov uvedených v § 10 ods. 3 písm. d) na účely priameho marketingu.
4.    Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jej práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.
5.    Dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu v lehote podľa § 29 ods. 3. Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.
6.    Ak dotknutá osoba uplatní svoje právo
a.    písomne a z obsahu jej žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa tohto zákona; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom dotknutá osoba doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b.    osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisnice je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
c.    u sprostredkovateľa podľa písmena a) alebo písmena b), je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať prevádzkovateľovi bez zbytočného odkladu.
7.    Dotknutá osoba pri podozrení, že jej osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať úradu návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.
8.    Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
9.    Ak dotknutá osoba nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba.
V prípade ak dotknutá osoba žiada prevádzkovateľa o poskytnutie informácii ktoré sa týkajú jej osobných údajov sa prevádzkovateľ riadi § 29. Zákona č 122/2013 o ochrane osobných údajov a to :
§ 29
Poskytnutie informácií dotknutej osobe
1.    Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. a) až c), e) až h) a ods. 3 až 5 vybaví prevádzkovateľ bezplatne.
2.    Žiadosť dotknutej osoby podľa § 28 ods. 1 písm. d) vybaví prevádzkovateľ bezplatne okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.31)
3.    Prevádzkovateľ je povinný písomne vybaviť žiadosť dotknutej osoby podľa odsekov 1    a 2 najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti.


K spracovaniu vyššie uvedených osobných údajov môže predávajúci poveriť tretiu osobu.

Prevádzkovateľ získané osobné údaje nezverejňuje.

Osobné údaje neposkytuje žiadnym spoločnostiam spravujúcim databázy osobných údajov, ani žiadnym iným tretím stranám, okrem rozsahu potrebného na doručenie tovaru:
1. pre partnerskú kuriérsku spoločnosť:
ReMax Courier Service spol. s r.o., Cikkerova 2, 84105 Bratislava, IČO 35825456
Rozsah poskytovaných údajov: meno, priezvisko, adresa doručenia, telefónne číslo. Vo výnimočných prípadoch môže byť na doručenie tovaru vybraná iná kuriérska spoločnosť, ktorej budú poskytnuté údaje potrebné pre doručenie tovaru, a to hlavne v prípade doručenia tovaru priamo od výrobcu alebo dodávateľa tovaru jeho zmluvnou kuriérskou spoločnosťou. Z tohto dôvodu nie je možné dopredu určiť názov a sídlo danej spoločnosti.

Prevádzkovateľ na účel vedenia účtovníctva poveril spracúvaním osobných údajov Sprostredkovateľa :
LUKY PLUS s.r.o, OC Holubyho 28,902 01 Pezinok, IČO: 34096663
Osobné údaje zákazníkov sú plne chránené proti zneužitiu v súlade so zákonom č 122/2013 Z. z. Na ochranu boli prijaté bezpečnostné opatrenia ( §19.ods. 2 Bezpečnostná smernica zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov) s ktorými sú oboznámené všetky oprávnené osoby.

Ustanoveniami bodu Ochrana osobných údajov týchto VOP nie sú dotknuté práva spotrebiteľa podľa zákona o ochrane osobných údajov.V prípade, že budete mať podozrenie, že prevádzkovateľom e-shopu boli porušené zákonné povinností ochrany osobných údajov,  máte ako dotknutá osoba právo obrátiť sa na:
ÚRAD NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV
Hraničná 12
820 07, Bratislava 27
Slovenská republika
Sekretariát úradu : +421 2 323 132 14
E-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk
Internetová stránka: http://www.dataprotection.gov.sk/
M2VjY2J