S cieľom uľahčiť užívateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Používaním našich stránok súhlasíte s ukladaním súborov cookie na vašom počítači / zariadení. Nastavenia cookies môžete zmeniť v nastavení vášho prehliadača.

Obchodné, reklamačné podmienky
Obchodné podmienky

Obchodné a reklamačné podmienky

Prevádzkovateľ internetového obchodu www.orsi.sk je : ORSI Slovakia, s.r.o. , so sídlom Na vrátkach 1 B-3, Bratislava 841 01 IČO: 35 836 512 . zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka č.: 26564/B (ďalej len - prevádzkovateľ )

Všeobecné obchodné podmienky

1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len podmienky) sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim, spoločnosťou ORSI Slovakia s.r.o. Na vrátkach 1B-3, 84101 Bratislava, IČO: 35836512, (ďalej len prevádzkovateľ), ktoré budú uzatvorené elektronickým obchodným systémom www.orsi.sk, (ďalej len obchod).2. Kupujúcim sa rozumie fyzická osoba spotrebiteľ, alebo podnikateľ ( ktorý je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka ), ktorý odoslal elektronickú objednávku. 3. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci informácie o kupujúcom, zozname objednaného tovaru z ponuky obchodu a celkovej cene objednávky, ktorý je spracovaný systémom obchodu. 4. Obchodné podmienky bližšie upravujú a upresňujú práva a povinnosti prevádzkovateľa a kupujúceho vo svojom aktuálnom znení a tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.5. Obchodné e reklamačné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria osobitnú písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia osobitnej písomnej kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami. 

Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje, že kupujúcemu dodá správny druh a množstvo tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok obchodu platných v deň odoslania elektronickej objednávky,2. Prevádzkovateľ spolu s tovarom dodá kupujúcemu všetky náležité doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú: faktúru ( daňový doklad ), príp. záručný list ( ak ho výrobca poskytuje ).3. Prevádzkovateľ nenesie zodpovednosť:

 • za oneskorené dodanie, prípadne poškodenie objednaného tovaru zavinené prepravcom počas prepravy kupujúcemu

 • za prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou výrobcu (dodávateľa) v dôsledku akéhokoľvek obmedzenia, prípadne zrušenia distribučných práv alebo iných nepredvídateľných prekážok.

Povinnosti kupujúceho

1. Kupujúci sa zaväzuje objednaný tovar riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad alebo poškodenia zásielky, túto informáciu bezodkladne oznámiť prepravcovi a prevádzkovateľovi.2. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny a následným prevzatím objednaného tovaru od prepravcu.

Objednávka, uzatvorenie zmluvy, stornovanie objednávky

1. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných elektronickým systémom pri registrácii kupujúceho, alebo pri realizácii ( odoslaní ) objednávky. 2. Všetky prijaté elektronické objednávky sú považované za návrh kúpno-predajnej zmluvy a sú považované za záväzné pre obe zúčastnené strany. 3. Prijatie objednávky prevádzkovateľom bude potvrdené e-mailom s označením "Prijatie objednávky", na adresu udanú zákazníkom pri registrácii. Na uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.4. Prevádzkovateľ je oprávnený v závislosti na charaktere obchodu (množstvo, cena, náklady na prepravu, vzdialenosť a pod.), požiadať kupujúceho o potvrdenie objednávky dôveryhodným spôsobom, napr. telefonicky alebo písomne. V prípade, že overenie nie je úspešné, prevádzkovateľ považuje objednávku za neplatnú. 5. Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu pred expedíciou tovaru a to prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky. V prípade zrušenia objednávky nie sú kupujúcemu účtované žiadne poplatky súvisiace so stornom jeho objednávky. V prípade, že kupujúci uhradil objednávku platbou vopred, prevádzkovateľ vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 dní bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim. 6. K uzavretiu kúpno-predajnej zmluvy dochádza telefonickým alebo e-mailovým akceptovaním objednávky kupujúceho zo strany prevádzkovateľa. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar.

Odstúpenie od zmluvy

1. Kupujúci - spotrebiteľ ( ktorý nie je podnikateľom v zmysle § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka ) môže bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do štrnástich dní od uzatvorenia zmluvy, alebo prevzatia tovaru v zmysle § 7, odst. 1  zákona č. 102/2014 Z.z., a ten je povinný to oznámiť predávajúcemu formou emailu alebo telefonicky. 2. Kupujúci - spotrebiteľ doručí tovar a originálny doklad o kúpe pokiaľ možno v pôvodnom balení, bez poškodenia a závad na adresu prevádzkovateľa: ORSI Slovakia s.r.o. , Na vrátkach 1 B-3, 84101 Bratislava. V prípade odstúpenia od zmluvy, sa zmluva od počiatku ruší a zmluvné strany sú povinné vrátiť všetko, čo si na jej základe poskytli. Kupujúci pri úplnom odstúpení od zmluvy spolu s tovarom zašleoriginálny doklad - faktúru, pri čiastočnom odstúpení od zmluvy kópiu dokladu - faktúry. Neposielajte tovar na dobierku, takto zaslaný tovar nepreberáme. Odporúčame tovar poistiť. 3. Kupujúci - spotrebiteľ má právo v rámci lehoty 14 dní tovar rozbaliť a odskúšať obdobným spôsobom ako je obvyklé pri nákupe v klasickom „kamennom" obchode. Odskúšať však neznamená začať tovar používať a následne ho vrátiť predávajúcemu. 4. V prípade, že kupujúci Odstúpi od zmluvy a doručí prevádzkovateľovi tovar, ktorý nie je používaný, nachádza sa v pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti prevádzkovateľ kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu tovaru alebo jej časť v lehote do 14 dní odo dňa prijatia oznámenia odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za tovar alebo za službu alebo preddavok, ktorý spotrebiteľ uhradil za tovar alebo za službu vrátane nákladov, ktoré spotrebiteľ vynaložil v súvislosti s objednaním tovaru alebo služby, bezhotovostným prevodom na účet určený kupujúcim a lebo poštovou poukážkou, pokiaľ sa spolu nedohodnú inak. 5. Prevádzkovateľ je oprávnený stornovať objednávku a odstúpiť od zmluvy:

 • ak objednávku nie je možné záväzne potvrdiť (zle uvedené telefónne číslo alebo email, kupujúci neodpovedá na emaily, nezdvíha telefón, atď.),
 • objednaný tovar už nie je možné zaobstarať (tovar sa už nevyrába alebo nedodáva) a prevádzkovateľ sa nedohodne s kupujúcim na náhradnom plnení,
 • ak je dôvodné podozrenie, že ide o snahu kupujúceho zavádzať prevádzkovateľa uvedením falošných, klamlivých alebo nesprávnych údajov.
 • ak má podozrenie, že ide o poškodzovanie prevádzkovateľa zo strany kupujúceho, a to najmä úmyselným bezdôvodným a neoznámeným nepreberaním zásielok, ako aj iných dôvodov, ktoré zapríčinili z neplnenia si záväzkov zo strany kupujúceho prevádzkovateľovi akúkoľvek finančnú škodu.

O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti vopred mu budú finančné prostriedky vrátené do 7 dní na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

Dodacie podmienky a termíny

 1. Miestom plnenia zmluvy sa rozumie adresa, ktorá je uvedená kupujúcim v elektronickej objednávke obchodu. Tovar bude dodaný prevádzkovateľom s využitím služieb tretích subjektov alebo na základe dohody s kupujúcim.2. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním kupujúcemu pri osobnom odbere, prípadne odovzdaním tretím subjektom zabezpečujúcim prepravu.3. Prevádzkovateľ vyexpeduje kupujúcemu tovar k dodaniu v rámci dodacej lehoty, najneskôr však do 30 dní od akceptovania objednávky. Ak by doba pre dodanie tovaru bola dlhšia, kupujúci bude o nej včas informovaný. Nedodanie tovaru do 30 kalendárnych dní, alebo nesúhlas kupujúceho s predĺženou dobou pre dodanie tovaru, oprávňuje kupujúceho odstúpiť od zmluvy.4. Vlastnícke právo na tovar prechádza na kupujúceho zaplatením kúpnej sumy v plnej výške. 5. Dohodnutá dodacia lehota platí, ak nenastanú nepredvídané alebo od vôle strán nezávislé okolnosti, t. j. okolnosti vylučujúce zodpovednosť, ako napríklad všetky prípady vyššej moci, ktoré znemožnia jej dodržanie. 6. V prípade, ak si kupujúci po telefonickom alebo emailovom akceptovaní objednávky neprevezme tovar bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť si nárok na náhradu vzniknutej škody vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky.

Cena dopravy tovaru

Poštovné sa v objednávke pripočítava k hodnote tovaru a kupujúci je povinný ho zaplatiť spolu s cenou tovaru tak, ako je to uvedené na objednávke. Tovar dodávame po celej SR za tú istú cenu. Cena za dodanie je závislá od spôsobu dodania:

SPS, Remax kuriérska služba – 3,00 € ( vrátane DPH ) pri objednávke do 30,00 € vrátane alebo 0 € ( vrátane DPH ) pri objednávke nad 30,01€ - dodanie nasledujúci deň po odoslaní zásielky

Osobný odber - 0 €  po telefonickej dohode v našom sklade

Česká republika - Kuriér InTIME – 7,00 € ( vrátane DPH )pri objednávke do 30,00 € vrátane,  4€ ( vrátane DPH ) pri objednávke od 30,01 do 60€ vrátane alebo 0€ pri objednávke nad 60,01€ - dodanie do 5 pracovných dní. 

Platbu môžete realizovať:

- v hotovosti dobierkou pri prevzatí tovaru od kuriéra cena 0,80€ v SR alebo 1,2€ v ČR,

- v hotovosti alebo platobnou kartou pri osobnom odbere v našom sklade,

- b - payment -  platba platobnými kartami  (VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro, Union Pay )

- bankovým prevodom – kuriér alebo osobný odber

- bankovým prevodom z Čiech  vo forme IBAN účet SK08 0200 0000 0018 1113 0356 , SWIFT: SUBA SK BX

Pri platbe prevodom uhrádzajte sumu na účet vo VÚB banke a to : SK08 0200 0000 0018 1113 0356

Všetky ceny v internetovom obchode www.orsi.sk sú vrátane DPH.

Nedoručené zásielky - neprevzaté zákazníkom

1. Ak kupujúci požiada o opätovné odoslanie zásielky ktorú neprevzal, bude k celkovej cene zásielky účtované ďalšie poštovné vo výške platných poštových poplatkov uvedených v obchodných podmienkach.2. Opätovné odoslanie neprevzatej zásielky bude vykonané na základe úhrady vopred ( bankový prevod ), k čomu bude kupujúcemu zaslaná e-mailom v PDF nová faktúra.3. Pokiaľ kupujúci v požadovanom termíne neuskutoční úhradu faktúry objednávka bude stornovaná. Kupujúci bude o storne objednávky informovaný e-mailom.4. Ďalšie nákupy Kupujúceho prostredníctvom elektronického systému obchodu je možné realizovať len platbou vopred. 

Kúpna cena a spôsob platby

1. Kupujúci kupuje od prevádzkovateľa obchodu tovar za cenu, ktorá je v čase odoslania objednávky uvedená pri danom tovare. Ceny tovarov sú konečné - vrátane DPH. 2. Doba platnosti cenovej akčnej ponuky - všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom produkte nie je uvedené inak.  3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo zmeny cien v prípade zmeny právnych predpisov, zmene menových kurzov, pri výraznom náraste inflácie a zmene cien od výrobcov alebo dodávateľov tovaru. Kupujúci má v takomto prípade právo od zmluvy odstúpiť. 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo požadovať úhradu zálohy vo výške minimálne 50% kúpnej ceny tovaru v prípade objednávky tovaru vyrábaného alebo objednávaného priamo pre jedného spotrebiteľa. 5. Kupujúci môže za tovar zaplatiť nasledovnými spôsobmi:

a) dobierkou - cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí kuriérovi

b) bankovým prevodom: VÚB banka č. účtu     SK08 0200 0000 0018 1113 0356

c) b - payment -  platba platobnými kartami  (VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro, Union Pay )

d) v hotovosti alebo platobnou kartou – na odbernom mieste spoločnosti: ORSI Slovakia s.r.o. , Na vrátkach 1B-3, 84101 Bratislava 

Reklamácie, Záručná doba

1.Reklamačný poriadok rešpektuje platné zákony Slovenskej republiky a to:                     

Zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku

Zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa

Zákon č. 22/2004 o Elektronickom obchode

Občiansky zákonník

Reklamačný poriadok tvorí súčasť obchodných podmienok. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa o bol s obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom oboznámený a porozumel všetkým jeho ustanoveniam. Kupujúci je povinný skontrolovať kompletnosť a bezchybný stav výrobku ihneď po doručení. Dodatočné reklamácie na množstvo alebo druh tovaru nebudú uznané. V prípade, že zásielka doručená poštou alebo kuriérom nie je kompletná,  informujte o tom okamžite dopravcu a kontaktujte nás prosím ihneď telefonicky na našom telefónnom čísle 0910 720 132 alebo e-mailom na adrese eshop@orsislovakia.sk .

2.Záručná doba a záručné podmienky

Záručná doba začína plynúť od prevzatia veci kupujúcim alebo ním poverenou osobou a platí 24 mesiacov. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý bol výrobok v oprave, na základe priložených dokladov o predchádzajúcej oprave (reklamácii). Zistená závada má byť oznámená predávajúcemu a nároky vyplývajúce zo závady tovaru uplatnené do konca tejto záručnej doby. Uplynutím záručnej doby zaniká právo na uplatnenie reklamácie. Zákazník je povinný riadiť sa pokynmi a odporúčaniami výrobcu na používanie daného výrobku. Pre uplatnenie prípadnej záručnej opravy je zákazník povinný uchovať si záručný list priamo od výrobcu, resp. oficiálneho distribútora, pokiaľ je pribalený k tovaru. Ak nie je pribalený originál záručný list, potom ho nahrádza faktúra, ktorá je zasielaná spolu s výrobkom. Záruka sa nevzťahuje na závady vzniknuté opotrebením spôsobeným obvyklým používaním tovaru, násilnou manipuláciou, neodborným otváraním, neodborným zásahom do mechanizmov zariadenia. Rovnako nebude záruka uznaná v prípade mechanického poškodenia vinou kupujúceho, poškodením spôsobeným nadmerným a nevhodným užívaním, zanedbaním starostlivosti o tovar, pôsobením cudzích látok (voda, chemikálie atď.), či poškodením spôsobeným vyššou mocou. Predávajúci nezodpovedá za závady tovaru, na ktoré bol kupujúci v čase kúpy tovaru upozornený a prevzatie tovaru neodmietol. Pokiaľ ide o veci použité, nezodpovedá predávajúci za závady zodpovedajúce miere používania alebo opotrebenia, ktoré mala vec pri prevzatí kupujúcim. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na závady, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.

3.Zasielanie  tovaru na reklamáciu a jeho preberanie

Kupujúci môže oznámiť Predávajúcemu uplatnenie si reklamácie počas 24 mesačnej lehoty. Kupujúci doručí Predávajúcemu tovar na reklamáciu v takom balení, aby nedošlo k poškodeniu počas prepravy. Reklamovaný alebo vrátený tovar doporučujeme Kupujúcemu v prípade zasielania prepravcom zasielať ako poistenú a doporučenú zásielku. Neposielajte späť tovar formou dobierky! Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

Tovar určený na reklamáciu je potrebné doručiť na adresu:

ORSI Slovakia s.r.o.

Na vrátkach 1B-3

84101 Bratislava

V mieste určenom pre zasielanie reklamácii tovaru je predávajúci povinný podľa všeobecných obchodných podmienok zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať a prijímať reklamácie v súlade s ust. § 18 ods. 3 Zákona.

4.Uplatnenie a riešenie reklamácie v záručnej dobe

 • Predávajúci v deň prijatia reklamácie vystaví Kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie Tovaru, v ktorom dostatočne označí Kupujúceho, Tovar i vady Tovaru v súlade s ustanovením § 18 ods. 8 Zákona o ochrane spotrebiteľa. Po vybavení reklamácie Predávajúci informuje Kupujúceho formou elektronickej pošty a zároveň Kupujúcemu doručí e-mailom alebo doporučenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. 
 • Reklamačné konanie začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

           a)  doručenie reklamovaného tovaru

           b) Oznámenie o uplatnení reklamácie

           c)  kópia dokladu o nákupe

 • Predávajúci je povinný na základe rozhodnutia Kupujúceho o tom, ktoré z práv zo záruky uplatňuje, určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie a následne reklamáciu vybaviť v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní od uplatnenia reklamácie.  
 • Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

          a) odovzdaním opraveného Tovaru,            

          b) výmenou Tovaru,            

          c) vrátením kúpnej ceny Tovaru,            

          d) vyplatením primeranej zľavy z ceny Tovaru,            

          e) odôvodneným zamietnutím reklamácie Tovaru.

 • V prípade reklamácie uplatnenej do 12 mesiacov od kúpy výrobku, predávajúci môže vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Ak predávajúci zamietne reklamáciu uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy výrobku, predávajúci je povinný informovať Kupujúceho o tom, komu možno zaslať výrobok na odborné posúdenie. Odborným posúdením sa na účely vybavenia reklamácií rozumie o. i. aj stanovisko autorizovanej osoby ( súdny znalec registrovaný v danom odbore ) alebo osoby určenej výrobcom na vykonávanie záručných opráv.
 • výsledku riešenia reklamácie bude kupujúci pred uplynutím 30 dňovej lehoty informovaný e-mailom aj doporučenou listovou zásielkou a reklamačné konanie ukončené.
 • Po uplynutí tejto lehoty má zákazník rovnaké práva, akoby išlo o vadu, ktorú nemožno odstrániť. Kupujúci má právo od zmluvy odstúpiť.

5.Odstránenie závady

 • Počas záručnej doby zaistí predávajúci      prostredníctvom autorizovaného servisného strediska odstránenie závady.
 • Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady      po dohode s Kupujúcim vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to Kupujúcemu      nespôsobí závažné ťažkosti.
 • V prípade, že sa jedná o starší produkt, ktorý      nie je už na trhu dostupný, reklamácia bude vybavená adekvátnou náhradou,      alebo bude vystavený dobropis vo výške pôvodnej ceny výrobku, podľa dohody      s Kupujúcim  
 • V prípade, že kupujúci požiada o odstránenie      závady spôsobenej vlastným zavinením poškodeného výrobku, nejedná sa o      záručnú reklamáciu, ale o „platenú opravu"  mimo záručných      podmienok. O výške nákladov na opravu bude zákazník vopred informovaný      e-mailovou správou.

Záverečné a prechodné ustanovenia

1. Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na internetovej stránke prevádzkovateľa v deň odoslania elektronickej objednávky s výnimkou, ak sú medzi oboma zmluvnými stranami dohodnuté iné samostatné obchodné podmienky. 2. Zaškrtnutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí. 3. Na vzťahy neupravené týmito obchodnými a reklamačnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. 4. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto obchodným podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.orsi.sk. Tieto obchodné podmienky sú platné od 13.06.2014 a plne nahradzujú predchádzajúce podmienky. Vyhradzujeme si právo zmeniť Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Jozef Mesároš

konateľ spoločnosti

ORSI Slovakia s.r.o. 


 

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MzA4Y